Waarom kiezen voor NTC-onderwijs?

WAAROM NEDERLANDS ONDERWIJS IN HET BUITENLAND? 

Nederlands onderwijs in het buitenland biedt vandaag de dag ruim 14.000 kinderen en jongeren een goede aansluiting op het onderwijssysteem bij terugkeer én houvast bij de ontwikkeling van hun wereldburgerschap vanuit hun Nederlandse of Vlaamse wortels.

 

Het belang van identiteit

Hoewel taal van zichzelf een cultuurdrager is, draagt ook het cultuuronderwijs bij aan de identiteitsontwikkeling van de leerlingen in het wereldwijd Nederlands onderwijs. Door leerlingen niet alleen hun moedertaal, maar ook de cultuur van hun vaderland mee te geven fungeren zij in hun verdere leven als ambassadeur van hun thuisland Nederland of Vlaanderen en verloopt een eventuele terugkeer soepeler.

De meerwaarde van moedertaal

Het goed beheersen van de moedertaal is, naast een verrijking van de eigen culturele identiteit, van groot belang voor het zelfvertrouwen waarmee een kind de wereld en de toekomst tegemoet treedt. Onderzoek toont aan dat kinderen sneller in staat zijn een vreemde taal te leren wanneer ze een solide basis in hun moedertaal hebben. Een voorwaarde is dat de moedertaal op schoolniveau wordt beheerst. Dat wil zeggen: de taal wordt op cognitief-abstract niveau beheerst. Dit in tegenstelling tot het dagelijks-algemeen-taalniveau ofwel huis-tuin-en-keukenniveau.

Aansluiting bij terugkeer

Veel kinderen wonen niet langer in één buitenland, maar doen in hun schoolcarrière verschillende landen aan. Een aanzienlijk deel (ruim een derde binnen 5 jaar) keert vervolgens terug naar Nederland of Vlaanderen. Het behoud van hun taal en cultuur vergroot voor deze kinderen de kans op een succesvolle terugkeer in de schoolgaande leeftijd of voor studie. Een goede aansluiting op het onderwijs is cruciaal om hen zo snel mogelijk de weg (weer) te helpen vinden. Qua taalbeheersing, maar ook qua gebruiken en omgangsvormen. Het voorkomt dat kinderen zich verloren voelen, dat ze blijven zitten of naar een lager opleidingsniveau afstromen. 

De zekerheid van goed onderwijs

Alle instellingen voor wereldwijd Nederlands onderwijs die zijn aangesloten bij NOB, staan onder kwaliteitstoezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie. Ouders kunnen er dus vanuit gaan dat de kwaliteit op deze scholen goed is, vergelijkbaar met scholen in Nederland (Bron: www.stichtingnob.nl )

ONDERWIJSINSPECTIE

De Nederlandse Inspectie van het Onderwijs bevordert en beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Ook scholen in het buitenland die bij NOB zijn aangesloten (evenals de aangesloten organisaties voor afstandsonderwijs) staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs en worden regelmatig door hen bezocht.

Iedere school aangesloten bij NOB is verplicht om jaarlijks een schoolgids en eens in de vier jaar een schoolplan aan de onderwijsinspectie te sturen. Elke school of organisatie kan een bezoek krijgen van een inspecteur.

Kwaliteitsaspecten

De onderwijsinspecteur kijkt niet alleen naar het naleven van wettelijke voorschriften, maar ook naar de volgende kwaliteitsaspecten:

  • de leerprestaties, ook wel de ‘opbrengsten’ genoemd
  • het aanbod van de leerstof
  • de leertijd
  • het pedagogische klimaat
  • het onderwijsklimaat, met andere woorden: de sfeer
  • de kwaliteit van het onderwijs
  • de zorg voor en begeleiding van leerlingen

Doorgaans bezoekt de inspectie scholen in het buitenland eens per vier jaar, tenzij de kwaliteit van het onderwijs aanleiding is voor een zogenaamd 'aangepast toezichtarrangement'.

Terugkeer

Eind 2011 heeft de Onderwijsinspectie onderzocht hoe Nederlands onderwijs in het buitenland bijdraagt aan een goede terugkeer in het onderwijs in Nederland. De resultaten waren zeer positief. 

Hiernaast vindt u onze schoolgids waarin uitgebreid wordt toegelicht waar wij voor staan en hoe wij ons onderwijs vormgeven. 

Veel leesplezier en neem gerust contact met ons op voor al uw overige vragen!